Từ vựng về mùa xuân trong tiếng Anh

Nấm là “mushroom”, tổ chim là “nest”, con bọ rùa là “ladybug” trong tiếng Anh – Mỹ hoặc “ladybird” trong tiếng Anh – Anh. 

Từ vựng về mùa xuân trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*