Từ vựng chỉ các môn học trong tiếng Anh

Môn toán được gọi là “maths” trong tiếng Anh-Anh và “math” trong tiếng Anh-Mỹ; môn giáo dục thể chất là “physical education”, 

Từ vựng chỉ các môn học trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*