Trắc nghiệm về câu hỏi đuôi

“Lima is the capital of Peru, ______”? Bạn cần điền cụm gì vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh?

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*