Trắc nghiệm tiếng Anh cụm động từ với ‘up’

“I ____ up my computer and got down to work”. Bạn cần điền động từ nào vào chỗ trống để hoàn thành câu.

Ảnh: EF English Live

Ảnh: EF English Live

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*