Trắc nghiệm phân biệt ‘had better’ và ‘would rather’

“I’d ____ go by train- it’s more comfortable than the coach”. Bạn nên điền từ nào vào chỗ trống để được câu đúng.

Ảnh: Mums Lounge

Ảnh: Mum’s Lounge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*