Trắc nghiệm câu điều kiện trong tiếng Anh

“If he were President, _____”. Bạn hãy điền phần còn lại của câu sao cho đúng loại và cấu trúc câu điều kiện.

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo ThoughtCo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*