Tìm từ loại tiếng Anh thích hợp

“It happened ____ quickly”. Bạn cần điền tính từ hay trạng từ vào vị trí bỏ trống trong câu.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*