So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

“You (call) John yet?”, bạn sẽ chia từ “call” ở thì hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn?

So sánh thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*