Phân biệt thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

“He was so angry that he (get up) and (leave)”, bạn sẽ chia động từ nào ở thì quá khứ đơn, động từ nào ở thì quá khứ tiếp diễn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*