Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh

Để diễn tả sự bình tĩnh, vững vàng, bạn dùng thành ngữ “As cool as a cucumber” hay “As cool as a raindrop”?

Câu 1:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh

>>Đáp án

Câu 2:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 6

>>Đáp án

Câu 8:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 7

>>Đáp án

Câu 9:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 8

>>Đáp án

Câu 10:

Phân biệt thành ngữ dạng so sánh trong tiếng Anh - 9

>>Đáp án

Theo Fun Quiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*