Phân biệt see, look, watch, view

Bốn từ này đều có nghĩa là nhìn, xem, tuy nhiên chúng được sử dụng trong những văn cảnh khác nhau.

1. Look

Phân biệt see, look, watch, view

 
 

Phân biệt see, look, watch, view

2. See

Phân biệt see, look, watch, view

 
 

Phân biệt see, look, watch, view

3. Watch 

Phân biệt see, look, watch, view

 
 

Phân biệt see, look, watch, view

 4. View

Phân biệt see, look, watch, view

 
 

Phân biệt see, look, watch, view

 Thạch Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*