Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

“A: Mary isn’t here. She (go) to Egypt. B: I (go) to Egypt”. Trong câu trên, từ “go” nào được chia ở thì quá khứ đơn, từ nào thì hiện tại hoàn thành?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*