Phân biệt hiện tại tiếp diễn và các thì tương lai

“Can you pass me the remote? I _____ some TV”, bạn sẽ điền “will watch”, “am watching” hay “am going to watch” vào chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*