Phân biệt các thì tiếng Anh

“You (go) out this weekend?”, bạn sẽ chia động từ “go” của câu trên ở thì tương lai đơn hay theo cấu trúc “be going to”?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*