Những tính từ tiếng Anh chỉ trạng thái, cảm xúc của con người

Cách trả lời dễ nhất cho câu hỏi “How do you feel today?” là “I feel” cộng tính từ như “joyful”, “lonely” hay “optimistic”.

Những tính từ tiếng Anh chỉ trạng thái, cảm xúc của con người
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*