Những tính từ gần nghĩa với ‘kind’

Để mô tả sự tử tế, tốt bụng, bạn có thể dùng những tính từ như “amiable” hay “gracious”. “Caring” và “thoughtful” mang nghĩa chu đáo, ân cần.

Những tính từ gần nghĩa với kind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*