Những tính từ đồng nghĩa với ‘old’

Để chỉ người có tuổi, bạn có thể dùng từ “aged”, “elderly”, “ancient”. Đồ cổ được mô tả bằng tính từ “antique” hay “vintage”.

Những tính từ đồng nghĩa với old
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*