Những động từ tiếng Anh thường gặp trong nhà hàng

“Order” là gọi món”, “pay” là trả tiền còn “serve” chỉ hành động phục vụ,

Những động từ tiếng Anh thường gặp trong nhà hàng
STT Từ vựng Nghĩa
1 give đưa
2 drink uống
3 serve phục vụ
4 pay trả tiền, thanh toán
5 eat ăn
6 cook nấu
7 hold cầm
8 light thắp (nến, đèn)
9 order gọi món
10 lift nâng lên
11 write viết
12 slice cắt lát
13 stack chất thành đống
14 set (the table) dọn bàn, sắp xếp bàn

Theo 7ESL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*