Những động từ thay thế ‘walk’

Muốn diễn tả việc tản bộ, bạn có thể dùng từ “stroll”. “Wander” có nghĩa đi tha thẩn và không mục đích cụ thể. 

Những động từ thay thế walk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*