Những động từ thay thế ‘agree”

Bạn có thể dùng động từ “allow” hay “admit” với nghĩa cho phép, đồng ý, chấp thuận.

Những động từ thay thế agree

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*