Những cách nói đồng ý hoặc phản đối trong tiếng Anh

Để nhận xét ý kiến của ai đó là hoàn toàn đúng, bạn nói “You’re dead right”. Nếu không đồng ý, bạn có thể diễn đạt “Actually, I don’t think…”.

Những cách nói đồng ý hoặc phản đối trong tiếng Anh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*