Những cách diễn đạt thay thế ‘to be honest’

Cụm “To be honest…” (Thành thực mà nói…) dùng để mở đầu câu, tương đương với “Honestly…”, “Let’s make it clear…”.

Những cách diễn đạt thay thế to be honest

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*