Những cách diễn đạt thay thế ‘on the other hand’

“On the other hand” (mặt khác) là liên từ trong câu thể hiện sự đối lập, tương tự “Having said that” (dù đã nói vậy), “However” (tuy nhiên). 

Những cách diễn đạt thay thế on the other hand

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*