Nhầm lẫn phổ biến khi dùng ‘at’, ‘in’, ‘on’

Nhiều người thường thêm giới từ trước “next” và “last”, nhưng điều đó là sai. 

Nhầm lẫn phổ biến khi dùng 'at', 'in', 'on'

 
 

Nhầm lẫn phổ biến khi dùng ‘at’, ‘in’, ‘on’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*