Ngữ điệu câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Bạn xuống giọng cuối câu hỏi khi muốn người kia xác nhận điều bạn đã biết. Ngược lại, bạn lên giọng khi thật sự xem đó là câu hỏi.

Ngữ điệu câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

 
 

Ngữ điệu câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*