Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh

Mỗi câu đố cho sẵn một từ tiếng Anh, bạn hãy tìm từ trái nghĩa với từ đã cho thông qua hình ảnh minh họa.

Câu 1:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh

>>Đáp án

Câu 2:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 6

>>Đáp án

Câu 8:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 7

>>Đáp án

Câu 9:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 8

>>Đáp án

Câu 10:

Đoán từ tiếng Anh trái nghĩa qua hình ảnh - 9

>>Đáp án

Theo Fun Quiz

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*