Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt

Thay vì thêm “s” hoặc “es” ở cuối, mỗi câu hỏi dưới đây yêu cầu bạn phải điền dạng số nhiều của một số danh từ đặc biệt.

Câu 1:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt

>>Đáp án

Câu 2:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 6

>>Đáp án

Câu 8:

Đoán dạng số nhiều của các danh từ đặc biệt - 7

>>Đáp án

Theo Fun Quiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*