Đo khả năng phân biệt Although, Though, Despite và However

“She went out … the rain”. Từ còn thiếu là “although”, “despite” hay cả hai đều đúng?

Ảnh: Vankool

Ảnh: Vankool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*