Cụm động từ tiếng Anh khi gọi điện thoại

“Could you hold on a moment, please?” – Bạn có thể nói câu này khi muốn người ở đầu dây bên kia giữ máy đợi một lúc. 

Cụm động từ tiếng Anh khi gọi điện thoại
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*