Cách gọi những sự kiện trong đời bằng tiếng Anh

“Be born” là được sinh ra, “start school” chỉ lúc bắt đầu đi học, “fall in love” chỉ yêu đương và “divorce” là ly hôn.

Cách gọi những sự kiện trong đời bằng tiếng Anh
STT Từ vựng Nghĩa
1 be born được sinh ra
2 start school             bắt đầu đi học
3 make friends kết bạn
4 graduate tốt nghiệp
5 get a job có một công việc
6 fall in love yêu đương
7 get married cưới
8 have a baby có con
9 divorce ly hôn
10 emigrate di cư
11 retire về hưu
12 make a will lập di chúc
13 die qua đời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*