Cách gọi các ký hiệu Toán học đơn giản trong tiếng Anh

Để diễn tả dấu tương đương, bạn dùng cụm “is equivalent to”. Ký hiệu tập rỗng là “empty set”.

Cách gọi các ký hiệu Toán học đơn giản trong tiếng Anh

 
 

Cách gọi các ký hiệu Toán học đơn giản trong tiếng Anh

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*