Cách dùng cụm từ ‘screw up”

Cô Moon Nguyen cho biết ‘screw up’ được dùng khá phổ biến, ví dụ trong câu ‘The kids really screwed up my vacation’.

Screw up

 
 

Screw up

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*