Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh

Bạn có thể dùng “plus” hoặc “add” để chỉ dấu cộng, “minus” hoặc “take” với dấu trừ.

Cách đọc các loại dấu trong Toán học bằng tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*