Cách diễn đạt ‘a drag’

Ngoài giải thích từ “a drag” trong câu “Keeping track of what you spend money on is such a drag”, cô Moon Nguyen sẽ giúp bạn phát âm đúng.

Cách diễn đạt 'a drag'

 
 

Cách diễn đạt ‘a drag’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*