Bài tập xác định âm câm trong tiếng Anh

Trong các từ “thumb”, “marriage”, “knee”, bạn có biết chữ cái nào không được đọc thành tiếng?

Ảnh: Dream Dictionary

Ảnh: Dream Dictionary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*