Bài tập về thứ tự tính từ trong câu

Dựa vào quy luật sắp xếp thứ tự tính từ, bạn sẽ điền “leather”, “expensive” hay “blue” vào chỗ trống trong câu “Do you like my _____ new shoes?”.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

 

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*