Bài tập về đại từ nhân xưng

Bạn sẽ điền đại từ nhân xưng không xác định nào để hoàn thành câu “_______ say that five a day keep the doctor away”?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*