Bài tập tiếng Anh phân biệt ‘for’ và ‘since’

“The weather has been dreadful ______ October”. Điền từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh.

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*