Bài tập sắp xếp thứ tự tính từ

Với ba tính từ “young”, “intelligent” và “French”, bạn sẽ sắp xếp thế nào để điền vào câu “She has a crush on her _____ teacher.”?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*