Bài tập phân biệt ‘too’ và ‘enough’

“She couldn’t sleep because she’d drunk _____ coffee”. Bạn cần điền từ gì vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh?

Ảnh: College Degrees 360

Ảnh: College Degrees 360

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*