Bài tập phân biệt thì quá khứ và hiện tại hoàn thành

“Peter ___ (play) Tennis for five years when he ___ (be) at school”. Bạn cần chia các động từ trong ngoặc ở thì nào?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo ThoughtCo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*