Bài tập phân biệt ‘Many’ và ‘Many of’

“____ families have more than one car nowadays”. Bạn hãy điền từ thích hợp để hoàn thành câu.

Ảnh: We are teachers

Ảnh: We are teachers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*