Bài tập lựa chọn từ tiếng Anh để hoàn thành câu

“Something …… to be done about it”. Bạn cần điền ‘ought’ hay ‘ should’ vào chỗ trống trong câu.

Ảnh: Bonobology

Ảnh: Bonobology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*