Bài tập giới từ tiếng Anh chỉ địa điểm

“Mount Everest is ______ the Himalayas”. Bạn cần điền giới từ nào vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh.

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*