Bài tập chọn giới từ tiếng Anh

“He insisted ______ leaving early”. Bạn cần điền giới từ nào vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh.

Ảnh: Kelington

Ảnh: Kelington

Theo Using English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*