12 cụm từ người giỏi tiếng Anh cũng nói sai

Để diễn đạt “Tôi không quan tâm”, bạn cần nói “I couldn’t care less” thay vì “I could care less”.

12 cụm từ người giỏi tiếng Anh cũng nói sai

 
 

12 cụm từ người giỏi tiếng Anh cũng nói sai

Cách nói sai

Cách nói đúng Nghĩa
I could care less    I couldn’t care less                Tôi không quan tâm
one in the same one and the same như nhau
on accident by accident tình cờ, ngẫu nhiên
wreck havoc wreak havoc gây thiệt hại nặng nề, gây ra nhiều rắc rối
for all intensive purposes for all intents and purposes thực tế là
should of should have nhẽ ra nên
case and point case in point ví dụ để chứng minh cho điều gì đó
you’ve got another thing coming you’ve got another think coming Bạn nên suy nghĩ lại
fall by the waste side fall by the wayside xuống dốc, không thành công như trước, không được sử dụng nữa
deep-seeded deep-seated chắc chắn, vững chắc
statue of limitations statute of limitations thời hiệu (liên quan đến pháp luật)
daylight-savings daylight-saving giờ quy ước mùa hè
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*