10 cụm từ thường gặp trong đề thi TOEIC

Nắm chắc những cụm từ thường gặp trong đề thi sẽ giúp bạn tự tin và rút ngắn thời gian làm bài. 

1. Prior to (=before): trước khi nào/lúc nào, sớm hơn khi nào/lúc nào

Ví dụ: Please arrive at the airport 2 hours prior to your flight departure.

Hãy đến sân bay sớm hơn hai giờ đồng hồ so với giờ khởi hành.

2. In favour/favor of: tán thành, ủng hộ

Ví dụ: The majority was in favor of the new proposal.

Đa số đều tán thành đề xuất mới.

polyad

3. In charge of: chịu trách nhiệm/phụ trách

Ví dụ: Mr. Jone is in charge of the Sales Department.

Ông Jone hiện phụ trách Phòng Kinh doanh.

4. On account of (=because of): bởi vì

Ví dụ: The game was delayed on account of the rain.

Cuộc chơi đã bị hoãn vì trời mưa.

5. By means of: bằng cách

Ví dụ: She tried to explain by means of sign language.

Cô ấy cố gắng giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Xem tiếp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*