Cụm động từ tiếng Anh khi gọi điện thoại

“Could you hold on a moment, please?” – Bạn có thể nói câu này khi muốn người ở đầu dây bên kia giữ máy đợi một lúc. 

Cụm động từ tiếng Anh khi gọi điện thoại
Cụm động từ tiếng Anh khi gọi điện thoại
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*